နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)

Physics Department

Teaching Staff List

Physics Lab