နည်းပညာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)

First Year

Civil First Year (First Semester)

Civil First Year (Second Semester)

EC First Year (First Semester)

EC First Year (Second Semester)

EP First Year (First Semester)

EP First Year (Second Semester)

Mech First Year (First Semester)

Mech First Year (Second Semester)